Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Artikel 1

Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld volgens artikel 21 van de statuten.

Leden

Lidmaatschap

Artikel 2

  1. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient het toekomstige lid een daartoe te verkrijgen aanmeldingsformulier in te dienen bij de secretaris dan wel de ledenadministratie. De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement worden door middel van de website of per e-mail aan het lid ter beschikking gesteld. Op verzoek kan een gedrukt exemplaar bij het secretariaat of de ledenadministratie worden verkregen.
  2. Het nieuwe lid wordt op de eerstvolgende voor hem/haar relevante bijeenkomst geïntroduceerd.
  3. Een nieuw lid heeft de mogelijkheid om binnen 3 maanden kenbaar te maken geen lid te willen blijven. In dat geval wordt 2/3 van de jaarcontributie gerestitueerd.
  4. Een door de Bond geroyeerd lid zal niet als lid worden aangenomen.
  5. Ingeval het toekomstige lid geroyeerd is door een zustervereniging, doch niet door de Bond. beslist het bestuur over toelating, eventueel nadat het zich heeft laten informeren over de redenen. Bij de aanmelding dient het toekomstige lid het royement te melden.

Schorsing

Artikel 2a

  1. Het bestuur kan een lid met onmiddellijke ingang schorsen indien dat lid

– één of meer handelingen heeft gepleegd die in ernstige mate in strijd zijn met de statuten en/of de reglementen en/of de besluiten van de vereniging, of

–  door wangedrag of ander laakbaar optreden het aanzien van de vereniging heeft geschaad of de bijeenkomsten van de vereniging in ernstige mate heeft verstoord.

Het besluit tot schorsing wordt zo snel mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan het lid bekend gemaakt.

  1. Een bestuurslid kan door de overige bestuursleden worden geschorst om dezelfde reden en met dezelfde consequenties als omschreven in lid a. Voor dit besluit is een meerderheid van het overige aantal bestuursleden noodzakelijk. Indien de stemmen staken wordt het besluit geacht te zijn verworpen.

Het bestuur is verplicht om de schorsing van een bestuurslid binnen dertig dagen voor te leggen aan de ALV.

Contributies en inschrijfgelden

Artikel 4

Elk lid, behoudens een erelid, is een jaarlijkse contributie verschuldigd. De contributiebedragen, die voor verschillende categorieën leden (zoals bootleden, strandleden en jeugdleden) verschillend kunnen zijn, worden jaarlijks door de ALV vastgesteld. Hiertoe doet het bestuur een voorstel. Nieuwe leden betalen bovendien een inschrijfgeld, waarvan de hoogte op overeenkomstige wijze wordt vastgesteld. Voor bepaalde wedstrijden zoals de Vis Competitie en de Zomeravondwedstrijden, kan van de leden een inleggeld worden gevraagd.

Elk lid is verplicht vóór 1 maart van elk jaar de verschuldigde contributie volledig te hebben voldaan.

Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar is een pro rata deel, doch tenminste één derde van de jaarcontributie verschuldigd, welk bedrag binnen 14 dagen na betalingsverzoek dient te worden voldaan.

Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het einde van het verenigingsjaar blijft, tenzij lid c)  van art. 2 van toepassing is, de volle jaarcontributie verschuldigd. Het bestuur kan hiervan afwijken (hardheidsclausule). In bijzondere, individuele gevallen is het bestuur bevoegd een lagere contributie vast te stellen.

Aansprakelijkheid

Artikel 5

De vereniging draagt generlei aansprakelijkheid jegens de leden voor beschadiging of vermissing van hun eigendommen of voor welke andere schade dan ook. Elk lid is aansprakelijk voor door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging toegebrachte schade.

Begunstigers en sponsors

Artikel 6

Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging geldelijk of in andere vorm steunen zonder enige tegenprestatie. Het bestuur is bevoegd een minimum bijdrage vast te stellen. Begunstigers hebben recht op het ontvangen van het cluborgaan van de vereniging en kunnen door het bestuur op bijzondere evenementen van de vereniging worden uitgenodigd.

Het bestuur is bevoegd andere vormen dan geldelijke ondersteuning, zoals van sponsors, te aanvaarden.

Artikel 6a

Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging geldelijk of in andere vorm steunen, waarbij een tegenprestatie wordt overeengekomen. Zij kunnen door het bestuur op bijzondere evenementen van de vereniging worden uitgenodigd. Het bestuur is bevoegd een overeenkomst voor maximaal één verenigingsjaar aan te gaan met inachtneming. In andere gevallen is toestemming van de ALV noodzakelijk.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen voor het dagelijks bestuur en 2 mede bestuursleden.

Vergaderingen van en besluitvorming in het bestuur

Artikel 7

Bestuursvergaderingen worden gehouden zodra de voorzitter of tenminste 2 bestuursleden zulks noodzakelijk achten, doch tenminste 3 maal per jaar. Voor elke bestuursvergadering wordt een agenda opgemaakt die tenminste 1 week van te voren aan de bestuursleden bekend wordt gemaakt.

Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt die na goedkeuring door het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de notulist.

Elk buiten de vergadering genomen besluit wordt door de secretaris vastgelegd en na de eerstvolgende bestuursvergadering aan de notulen van die vergadering toegevoegd.

Functies, taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 8

Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur krachtens art. 9, lid 3 van de statuten om onderdelen

van zijn taak door commissies of personen te laten uitvoeren, dragen de bestuursleden collectief de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de hierna te noemen taken.

De voorzitter ziet toe op de goede gang van zaken binnen de vereniging, waaronder begrepen

het functioneren van de bestuursleden, de commissies en anderen die voor de vervulling van enige functie zijn aangesteld.

Hij leidt de leden- en bestuursvergaderingen, treedt op als woordvoerder van de vereniging en is verantwoordelijk voor de externe communicatie, waaronder de website.

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. De functie van vicevoorzitter kan als tweede functie van één der andere bestuursleden worden vervuld. Indien de voorzitter tussentijds aftreedt, wordt geschorst dan wel overlijdt treedt de vicevoorzitter in al diens rechten en plichten. Deze is evenwel verplicht binnen zes weken een ALV uit te schrijven waarin een nieuwe voorzitter dient te worden gekozen.

De secretaris fungeert als adres van de vereniging. Hij voert de correspondentie en houdt daarvan kopie. Hij brengt ingekomen stukken ter kennis van het bestuur en archiveert deze. Hij beheert het archief van de vereniging, zulks mede ter voldoening aan art. 10, lid 5 van de statuten. Hij notuleert de leden- en bestuursvergaderingen.

De ledenadministratie wordt, hetzij door de secretaris, hetzij door een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid of gewoon lid, gevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hij brengt jaarlijks een algemeen verslag uit aan de ALV over de gang van zaken in de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar, voor zover dat niet in andere verslagen gebeurt.

De penningmeester beheert de gelden en voert de boekhouding van de vereniging.  Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en alle overige aan de vereniging toekomende vorderingen alsmede voor tijdige nakoming van de financiële verplichtingen van de vereniging. Hij is gehouden uitgaven en aangegane verplichtingen door desbetreffende bescheiden te verantwoorden. Hij brengt jaarlijks een financieel verslag uit aan de ALV over het afgelopen verenigingsjaar, zulks mede ter voldoening aan art. 12, lid 1 van de statuten.  Hij roept de in art. 12 lid 3 van de statuten genoemde controlecommissie tijdig bijeen, zodat deze haar onderzoek en het verslag daarvan tijdig voor de ALV kan opstellen.

Voor overige bestuursleden worden de taken in onderling overleg vastgesteld.

Het bestuur is bevoegd van bovenomschreven taakverdeling af te wijken en niet-bestuursleden bij de uitvoering te betrekken. Eén en ander onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de correcte uitvoering.

Behoudens de functie van vicevoorzitter kunnen geen twee (of meer) van de in het voorgaande genoemde bestuursfuncties in één persoon worden verenigd.

Het bestuur is bevoegd niet-leden tot bijeenkomsten van de vereniging te introduceren, onverminderd het bepaalde in art. 14, lid 2 van de statuten.

Bestuurssamenstelling; rooster van aftreden

Artikel 9

Het bestuur stelt overeenkomstig artikel 9, lid 3 van de statuten een rooster van aftreden op. Dit rooster dient zo goed als mogelijk aan de eis te voldoen dat voorzitter, secretaris en penningmeester in drie verschillende jaren aftredend zijn. Aan de leden wordt bekend gemaakt welk bestuurslid in welk jaar aftredend is.

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 10

Tenminste één maal per jaar wordt binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV gehouden ter voldoening aan de verplichtingen ingevolge artikel 12 van de statuten. Tevens worden in deze vergadering de plannen voor het komende wedstrijdseizoen ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Ieder lid heeft het recht in de ALV het woord te voeren en voorstellen of andere aangelegenheden ter behandeling in te dienen. Indien het laatste schriftelijk, tenminste één week voor de vergadering gebeurt, zal de aangelegenheid op de agenda worden geplaatst. Later ingediende stukken worden door de secretaris bekendgemaakt als ingekomen stuk en onder het desbetreffende agendapunt behandeld. Besluitvorming dient te geschieden met inachtneming van art. 15, lid 8 van de statuten.

Het concept programma voor het nieuwe seizoen dient uiterlijk op 1 maart van elk jaar via de website en bij het secretariaat ter kennisneming voor de leden beschikbaar te zijn. Het maakt tevens deel uit van de aan de leden beschikbaar te stellen stukken voor de ALV. Het door de ALV goedgekeurde programma wordt op de website gepubliceerd.

Wedstrijd commissie

Artikel 11

De vereniging kent een Wedstrijd commissie welke zich bezig houd ,et het organiseren van de vis wedstrijden. zowel de strand competitie, de zomeravondwedstrijden en de eventuele wedstrijden voor de bootvissers.

Communicatie binnen de vereniging

Artikel 12.

Communicatie binnen de vereniging vindt plaats door middel van de clubwebsite en e-mail. Daarnaast worden, o.a. met het oog op leden die niet over e-mail beschikken en eventuele sponsors, nieuwsbrieven op de visdagen/-avonden ter beschikking gesteld, dan wel verzonden, zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht. De stukken voor de jaarlijkse ALV worden altijd uitgereikt in papieren versie.

Privacygevoelige en andere informatie, uitsluitend bestemd voor leden, kan alleen op de website worden gepubliceerd indien deze informatie door middel van een persoonlijk wachtwoord beveiligd is.  De website wordt beheerd door een door het bestuur aangestelde functionaris (webbeheerder). De inhoud van de website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Wijzigingen

Artikel 13

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de ALV van 29 maart 2013.

Het kan worden gewijzigd bij besluit van de ALV met een meerderheid van 2/3 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, mits bij de oproeping voor de desbetreffende vergadering de tekst van de voorgestelde wijziging volledig is weergegeven. De wijziging dient aan alle leden ter kennis te worden gebracht. Dit kan via de eigen website, persoonlijke e-mail of aan het huisadres.

Slotbepaling

Artikel 14

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zulks overeenkomstig artikel 20 van de statuten

Hieronder vind je de link naar onze statuten

Statuten Salamander